Postup při reklamaci zboží

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky nyní reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno pro urychlení vyřízení reklamace. Nepředloží-li spotřebitel uvedené doklady, musí prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným vhodným způsobem.

Prodávající bez zbytečného odkladu reklamaci vyřídí. Je-li třeba odborného posouzení reklamované vady, podá prodávající kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace s tím, že reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodáváme zboží špičkové kvality a s plnou zárukou. Pokud by došlo k závadě, rádi se o vás postaráme. Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle: 608 330 011, kde Vám s vyřešením problému pomůžeme.

V případě oznámení reklamace pomocí vyplnění kontaktního formuláře Vám do dvou pracovních dnů zašleme informace o dalším postupu reklamace: adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti, nebo adresu, kam zašlete reklamované zboží.

K osobnímu uplatnění reklamace můžete také využít naší kamenné prodejny Klostermannova 152/1B, 351 01 Františkovy Lázně.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo reklamace uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).